INTERREG

INFORMÁCIE O PROJEKTE INTERREG SR – ČR 2014 – 2020, SCINET 304011D204

NÁZOV PROJEKTU

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko- českom pomedzí

PARTNERI PROJEKTU

 Vedúci partner: Gymnázium Púchov

 Hlavný cezhraničný partner:  Slezská univerzita v Opavě

 Partneri projektu: Gymnázium Valašské Klobouky, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Finančná podpora

 Projekt SCINET je realizovaný za finančnej podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ: 384 016,85 EUR

CIEĽ PROJEKTU

 304010001 – 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

OBLASŤ INTERVENCIE

 118 – Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

POPIS PROJEKTU

Projekt je zameraný na kvalitatívnu inováciu vzdelávacieho procesu na SŠ v cezhraničnom regióne v oblasti exaktných, prírodovedných, informatických a technických vied. Táto oblasť vzdelávania je zásadná pre uplatnenie absolventov na odborovo špecifickom trhu práce v priemyslovej sfére. Projekt ďalej vytvára unikátnu heterogénnu vzdelávaciu infraštruktúru, ktorá ťaží z cezhraničnej synergie dvoch SŠ, výskumne orientovaného VŠ pracoviska a odbornej prírodovednej inštitúcie. Projekt rozvíja odbornú pripravenosť učiteľov stredných škôl, ktorých konfrontuje s aktuálnymi a relevantnými trendmi v oblasti prírodných a technických vied. Študenti stredných škôl budú mať možnosť zapojiť sa aj do vedeckých a vývojových projektov a získať nezanedbateľné výhody i na medzinárodnom trhu práce.

Vďaka zamýšľanému prepojeniu regionálne blízkych pedagogických inštitúcií, vzdelávacích, vedeckých a odborných pracovísk, vytvoríme sieť dlhodobo spolupracujúcich organizácií s prípravou mládeže na uplatnenie v oblastiach technologických domén budúcnosti, ako sú nanotechnológie, robotika, environmentalistika, aplikovaná fyzika a multimédiá.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Projekt vytvoril novú heterogénnu cezhraničnú vzdelávaciu infraštruktúru, zahrňujúcu SŠ, VŠ a odborné prírodovedné pracovisko. Projekt umožnil naviazať cezhraničné kontakty medzi SŠ a VŠ študentmi, SŠ pedagógmi a akademickými pracovníkmi, ako aj medzi vedeckými a odbornými pracovníkmi z obidvoch strán hranice.

Projekt se zameral na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zlepšenie dostupnosti špičkového vzdelávania v cezhraničnom regióne.

Synergia odlišných inštitúcií bola relevantnou výhodou pri plnení cieľov a zámerov projektu.

Informácie o programe INTERREG SR – ČR nájdete na stránke:

http://www.sk-cz.eu